Lesreglement Winter 2021/2022

Het originele lesreglement zoals helemaal onderaan weergegeven blijft gehandhaafd. Er zijn echter bijkomende artikelen, opgesteld n.a.v. de corona-aanpak en maatregelen opgesteld door NOC*NSF, de KNLTB, de gemeente Middelburg en MLTC.

Het corona-reglement is aan wijzigingen onderhevig!
Voor de meest actuele versie van het volledige protocol en de richtlijnen verwijzen wij naar de websites van de betreffende instanties (zie hyperlinks in eerste alinea).

Daar waar het corona-reglement in strijd is met het bestaande reguliere lesreglement geldt uitsluitend het coronareglement!


Corona-reglement

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), minimaal 7 dagen na de uitslag van de test en minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen.

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar.
Naast de baan dient iedereen van 13 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.

• Douche thuis en niet op de sportlocatie.

• Vermijd het aanraken van je gezicht.

• Schud geen handen.

• De trainer houdt 1,5 meter afstand met alle kinderen en/of mede-trainers.

• Bij lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd worden de regels gehanteerd die voor de oudste deelnemer gelden.

• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind(eren) in de afgelopen 7 dagen het nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest).

• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind(eren) in thuisisolatie is/zijn omdat hij/zij direct contact heeft/hebben gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

• Betaling van trainingen vindt uitsluitend digitaal plaats.

• Neem zoveel mogelijk je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
Indien je een leenracket wilt gebruiken, meld je dan bij de trainer.

• Toegang tot het trainershuisje is verboden.

• Voor het volledige reglement verwijzen wij u naar de websites van het NOC*NSF, de KNLTB, de gemeente Middelburg en tennisvereniging MLTC.

Lesreglement – Winterseizoen 2021/2022


1. De tennislessen worden gegeven op Tennispark De Veste, `t Zanddorp 10a, 4335 AJ Middelburg.
2. De lessen worden verzorgd door TennisSchoolMiddelburg (TSM).
3. Er wordt lesgegeven op alle middagen en avonden door de week en eventueel op één ochtend per week indien er een cluster van meerdere lesgroepen te vormen is.
4. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.
5. Iedereen die lessen volgt op MLTC dient lid te zijn van MLTC. Als u (of uw zoon/dochter) geen lid bent (is), dient u zich (hem/haar) via het digitale inschrijfformulier aan te melden bij MLTC. De vereniging neemt dan contact met u op.
6. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is te allen tijde mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De train(st)er bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.
7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken is, dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!
8. Bij aanvang van het trainingsseizoen wordt een factuur of betaalverzoek verstuurd per e-mail of WhatsApp. De factuur of het betaalverzoek dient binnen 14 dagen na ontvangst, digitaal, te worden voldaan.
9. Bij afzeggen van de lessen ten gevolge van blessures of ziekte zal geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden. U mag wel een vervanger regelen van hetzelfde niveau. 10. Inschrijven voor een trainingscyclus (zomer- of wintercyclus) houdt in dat u het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit u, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de tennislessen.
11. Beëindigen van lessen, al dan niet tussentijds, houdt niet in dat u uw lidmaatschap bij MLTC (of het lidmaatschap van uw zoon/dochter) beëindigt. Lidmaatschap opzeggen bij MLTC dient rechtstreeks met de ledenadministratie van MLTC te geschieden via dit beëindigingsformulier.
12. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de train(st)er zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.
13. Indien zich wijzigingen voordoen, wordt u z.s.m. ingelicht!
14. Bij verhindering van de train(st)er zal hij/zij u hiervan vooraf per e-mail of sms/WhatsApp op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.
15. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
16. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de train(st)er, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.
17. Er kunnen maximaal 3 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 14 lessen (zomer of winter) worden dus minimaal 11 lessen gegeven!
18. Indien de train(st)er bij (dreigende) slechte weersomstandigheden (flinke of langdurige regen of storm) besluit om de lessen niet door te laten gaan, dan wordt dit gepubliceerd op de TSM website (in de sidebar rechts onder ‘Mededelingen’ en als een zgn. pop-up balk).
19. U wordt vriendelijk verzocht om op uw (of van uw dochter/zoon) trainingsdag de TSM site te bekijken of de trainingen wel/niet doorgaan.
20. Het baanreglement van MLTC is van kracht tijdens alle trainingen. Dit reglement kunt u hier vinden op de website van MLTC.
20.a Ouders/verzorgers en/of andere toeschouwers zijn niet toegestaan op/aan de baan als alleen op de daarvoor aangewezen plekken.
21. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De train(st)er kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.
22. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid door het trainersteam een besluit genomen worden.
23. Door inschrijving via het inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement en met de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de facturering.
24. Dit lesreglement kan door veranderende omstandigheden aan wijzigingen onderhevig zijn.
24.a U dient zelf, met regelmaat, kennis te nemen van de coronamaatregelen via de TSM-website www.tsmtennis.nl.

×

Hi!

Klik hieronder om rechtstreeks te chatten met Marcel of stuur een e-mail.

× App met TSM (Marcel)